Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

“Εδαφομηχανική. Θεμελιώσεις. Σύμβουλοι Μηχανικοί”

Αξιοπιστία

Το όνομα ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας στην αντιμετώπιση απαιτητικών γεωτεχνικών προβλημάτων από το 1980.

Εξειδίκευση

Έχοντας σαν υποδομή την εμπειρία των τελευταίων 35 ετών, το γραφείο μας συνεχίζει να παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας εν μέσω δύσκολων καιρών για τους κλάδους των έργων υποδομής αλλά και τον τομέα των κατασκευών γενικότερα.

Ανάπτυξη

Η εταιρία μας φροντίζει να εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα της τελευταίας τεχνολογίας όσον αφορά τον εξοπλισμό, τις μεθόδους και τις πρακτικές του κλάδου της γεωμηχανικής.

Εμπειρία

Η δυνατότητα του γραφείου να επιλύει σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα, πέρα από τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που διαθέτει οφείλεται στην μακρόχρονη εμπειρία των ειδικευμένων συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Βασιζόμενοι στην εκτενή εμπειρία μας στον κλάδο της Γεωτεχνικής Μηχανικής, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες μας εξειδικεύονται σε γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες, μελέτες αντιστηρίξεων, βελτιώσεις εδαφών, λύσεις προστασίας πρανών, υποθεμελιώσεις, επίβλεψη γεωτεχνικών έργων, καθώς και σύνταξη προδιαγραφών.

ΓΕΩΤΕΝΧΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό γεωτεχνικών ερευνών, όργανα επί-τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής, καθώς και ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος, καθώς και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον κλάδο.

LANMP一键安装包,集lamp,lnmp,lnamp,wdcp,wdos,wddns,wdcdn,云主机linux服务器管理系统面板软件

恭喜,lamp 已安装成功!

LANMP一键安装包


LANMP一键安装包是一个基于CentOS/RadHat可以在vps/云主机/独立服务器上方便,快速安装的Shell脚本程序包

快速安装部署LANMP应用(Nginx、Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的WEB生产环境。

wdCP管理面板 http://shell.nnxuu.com:8080 默认用户密码:admin wdlinux.cn

查看服务器WEB环境:探针信息 phpinfo信息

wdOS官网: http://www.wdos.net

wdCP管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html

lanmp一键安装包: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-5-1.html

wdOS论坛讨论区: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-2-1.html

wddns免费智能DNS系统 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-18-1.html

wdcdn?捍婕铀俟芾硐低?http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-4-1.html

免费智能DNS解析,多线路多省份智能DNS解析 免费CDN加速,全国CDN加速

lanmp一键安装包 by wdlinux

为安全起见,本页可删除或重命名