• ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
  • ΓΕΦΥΡΕΣ
  • ΣΗΡΡΑΓΓΕΣ
  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
    • o ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
    • o ΠΑΘΕ
  • ΦΡΑΓΜΑΤΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΚΤΙΡΙΑ
  • ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΛΙΜΑΝΙΑ – ΜΑΡΙΝΕΣ – ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Υ.Τ.Α – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ
  • ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ