Το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, καθώς και στην εκτέλεση εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών, και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών και επιτόπου (in situ) δοκιμών εδαφομηχανικής/βραχομηχανικής.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το γραφείο μας αφορούν μεγάλη γκάμα έργων, όπως:

  • Θεμελιώσεις και υποθεμελιώσεις κτιριακών έργων
  • Βαθιές θεμελιώσεις, υπόγειοι χώροι στάθμευσης
  • Σήραγγες, σιδηροδρομικά έργα, έργα οδοποιΐας, λιμενικά έργα, γέφυρες
  • Ευστάθεια βραχωδών και εδαφικών πρανών
  • Αντιστήριξη φυσικών και βραχωδών πρανών
  • Ποιοτικός έλεγχος εδαφών, βραχών και σκυροδέματος
  • Προστασία φυσικών πρανών από καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις
  • Βελτιώσεις και σταυεροποίηση εδαφών
  • Οδοστρώματα οδοποιΐας και αεροδρομίων.

Το γραφείο μας, συνεργαζόμενο με εξειδικευμένους επιστήμονες, παρέχει επίσης υπηρεσίες αποτύπωσης υψηλής ανάλυσης τριών διαστάσεων με τη χρήση εναέριων και δορυφορικών ρομποτικών συστημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ιδιαίτερες επιτυχείς δραστηριότητές μας ως σύμβουλοι γεωτεχνικών έργων – θεμελιώσεων στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, σε χώρες της Αφρικής καθώς επίσης και στην Ευρώπη. Στον Ελληνικό χώρο το γραφείο μας έχει εκτελέσει με επιτυχία μια σειρά γεωτεχνικών έργων Δημοσίων Οργανισμών καθώς επίσης και πολλών ιδιωτικών εταιρειών.