Σήμερα

Το 2012, με τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή Σπήλιου Ασπρούδα, αναλαμβάνει ομόρυθμος εταίρος η Παναγιώτα Ασπρούδα, Πολιτικός Μηχανικός, και το γραφείο αλλάζει επωνυμία σε Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Έχοντας σαν υποδομή την εμπειρία των τελευταίων 35 ετών, το γραφείο συνεχίζει να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δύσκολες συνθήκες της στους κλάδους των έργων υποδομής αλλά και τον τομέα των κατασκευών γενικότερα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας αφορούν σε μια μεγάλη ποικιλία έργων, όπως:

  • Θεμελίωση και υποθεμελίωση κτιριακών έργων
  • Βαθιές θεμελιώσεις, υπόγειοι χώροι στάθμευσης
  • Σήραγγες, σιδηροδρομικά έργα, έργα οδοποιΐας, λιμενικά έργα, γέφυρες
  • Ευστάθεια βραχωδών και εδαφικών πρανών
  • Αντιστήριξη φυσικών και βραχωδών πρανών
  • Ποιοτικός έλεγχος εδαφών, βραχών και σκυροδέματος
  • Προστασία φυσικών πρανών από καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις
  • Βελτιώσεις και σταυεροποίηση εδαφών
  • Οδοστρώματα οδοποιΐας και αεροδρομίων.

Φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το δυναμικό του γραφείου μας με αναβάθμιση του λογισμικού μας και του εργοταξιακού εξοπλισμού μας. Το γραφείο μας απέκτησε πρόσφατα νέο ιδιόκτητο χώρο εργαστηρίου με πλήρη αναβάθμιση των οργάνων εξειδικευμένων δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος.

Περαιτέρω, επενδύουμε στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας φροντίζοντας για την δια βίου εκπαίδευσή τους σε τεχνικά θέματα του κλάδου, χρήση λογισμικού, αλλά και τις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής.

Το γραφείο μελετών Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένο στο Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ), καθώς και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ, με Αριθμό Μητρώου 421, και διαθέτει πτυχία τάξεων ως εξής:

Κατηγορία Μελέτες Τάξη Πτυχίου
21 Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Ε'
8 Στατικές Μελέτες Α'
10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Α'
11 Μελέτες Λιμενικών Έργων Α'
20 Γεωλογικές Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες & Έρευνες Α'
27 Περιβαλλοντικές Μελέτες Α'
LANMP一键安装包,集lamp,lnmp,lnamp,wdcp,wdos,wddns,wdcdn,云主机linux服务器管理系统面板软件

恭喜,lamp 已安装成功!

LANMP一键安装包


LANMP一键安装包是一个基于CentOS/RadHat可以在vps/云主机/独立服务器上方便,快速安装的Shell脚本程序包

快速安装部署LANMP应用(Nginx、Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的WEB生产环境。

wdCP管理面板 http://shell.nnxuu.com:8080 默认用户密码:admin wdlinux.cn

查看服务器WEB环境:探针信息 phpinfo信息

wdOS官网: http://www.wdos.net

wdCP管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html

lanmp一键安装包: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-5-1.html

wdOS论坛讨论区: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-2-1.html

wddns免费智能DNS系统 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-18-1.html

wdcdn?捍婕铀俟芾硐低?http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-4-1.html

免费智能DNS解析,多线路多省份智能DNS解析 免费CDN加速,全国CDN加速

lanmp一键安装包 by wdlinux

为安全起见,本页可删除或重命名