Σήμερα

Το 2012, με τη συνταξιοδότηση του ιδρυτή Σπήλιου Ασπρούδα, αναλαμβάνει ομόρυθμος εταίρος η Παναγιώτα Ασπρούδα, Πολιτικός Μηχανικός, και το γραφείο αλλάζει επωνυμία σε Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Έχοντας σαν υποδομή την εμπειρία των τελευταίων 35 ετών, το γραφείο συνεχίζει να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δύσκολες συνθήκες της στους κλάδους των έργων υποδομής αλλά και τον τομέα των κατασκευών γενικότερα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας αφορούν σε μια μεγάλη ποικιλία έργων, όπως:

  • Θεμελίωση και υποθεμελίωση κτιριακών έργων
  • Βαθιές θεμελιώσεις, υπόγειοι χώροι στάθμευσης
  • Σήραγγες, σιδηροδρομικά έργα, έργα οδοποιΐας, λιμενικά έργα, γέφυρες
  • Ευστάθεια βραχωδών και εδαφικών πρανών
  • Αντιστήριξη φυσικών και βραχωδών πρανών
  • Ποιοτικός έλεγχος εδαφών, βραχών και σκυροδέματος
  • Προστασία φυσικών πρανών από καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις
  • Βελτιώσεις και σταυεροποίηση εδαφών
  • Οδοστρώματα οδοποιΐας και αεροδρομίων.

Φροντίζουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς το δυναμικό του γραφείου μας με αναβάθμιση του λογισμικού μας και του εργοταξιακού εξοπλισμού μας. Το γραφείο μας απέκτησε πρόσφατα νέο ιδιόκτητο χώρο εργαστηρίου με πλήρη αναβάθμιση των οργάνων εξειδικευμένων δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής και σκυροδέματος.

Περαιτέρω, επενδύουμε στο προσωπικό και τους συνεργάτες μας φροντίζοντας για την δια βίου εκπαίδευσή τους σε τεχνικά θέματα του κλάδου, χρήση λογισμικού, αλλά και τις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής.

Το γραφείο μελετών Π. ΑΣΠΡΟΥΔΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένο στο Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ), καθώς και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ, με Αριθμό Μητρώου 421, και διαθέτει πτυχία τάξεων ως εξής:

Κατηγορία Μελέτες Τάξη Πτυχίου
21 Γεωτεχνικές Έρευνες – Μελέτες Ε'
8 Στατικές Μελέτες Α'
10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Α'
11 Μελέτες Λιμενικών Έργων Α'
20 Γεωλογικές Υδρογεωλογικές & Γεωφυσικές Μελέτες & Έρευνες Α'
27 Περιβαλλοντικές Μελέτες Α'