Εξέλιξη

Το γραφείο μελετών Σ. ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1980 από τον Σπήλιο Ασπρούδα, Πολιτικό Μηχανικό, προβλέποντας την ανάγκη υποστήριξης στον τομέα της γεωτεχνικής μηχανικής για έργα υποδομής στην γοργά αναπτυσσόμενη Ελλάδα της εποχής.

Σκοπός του γραφείου ήταν να καλύψει της ανάγκες τον τομέα των γεωτεχνικών ερευνών – μελετών σε ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων υποδομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με κύριους με κύριους τομείς δραστηριότητας τις θεμελιώσεις κτιριακών έργων, την κατασκευή πολυόροφων κτιρίων και υπογείων parking, τα θαλάσσια έργα και έργα ελλιμενισμού, έργα οδοποιΐας, καθώς και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης και εκσυγχρονισμού του γραφείου, το έτος 1982 αποκτήθηκε πλήρες ιδιόκτητο εργαστήριο εδαφομηχανικής το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό.

Εν μέσω των δεκαετιών, το γραφείο συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους πελάτες του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της κατασκευής και των έργων υποδομής, παρέχοντας υπηρεσίες γεωτεχνικών ερευνών, γεωτεχνικών μελετών θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και ειδικών γεωτεχνικών θεμάτων.

Τον Ιούλιο του 2000 το γραφείο πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO   9001:1994, με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Εκπόνηση και Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών», ενώ συνέχισε να αναβαθμίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ:ISO 9001 μέχρι σήμερα.

Ακόμη, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα το γραφείο εμπλουτίζει και εκσυγχρονίζει συνεχώς το γεωτρητικό και εργοταξιακό εξοπλισμό του.

Η δυνατότητα του γραφείου να επιλύει σύνθετα γεωτεχνικά προβλήματα, πέρα από τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό που διαθέτει οφείλετε στην μακρόχρονη εμπειρία των ειδικευμένων συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Σπήλιος Ασπρούδας, βασιζόμενος στην εμπειρία του ίδιου και των συνεργατών του από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατάφερε το όνομα Σ. ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ να είναι συνόνυμο της αξιοπιστίας στην αντιμετώπιση απαιτητικών γεωτεχνικών συνθηκών.

LANMP一键安装包,集lamp,lnmp,lnamp,wdcp,wdos,wddns,wdcdn,云主机linux服务器管理系统面板软件

恭喜,lamp 已安装成功!

LANMP一键安装包


LANMP一键安装包是一个基于CentOS/RadHat可以在vps/云主机/独立服务器上方便,快速安装的Shell脚本程序包

快速安装部署LANMP应用(Nginx、Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的WEB生产环境。

wdCP管理面板 http://shell.nnxuu.com:8080 默认用户密码:admin wdlinux.cn

查看服务器WEB环境:探针信息 phpinfo信息

wdOS官网: http://www.wdos.net

wdCP管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html

lanmp一键安装包: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-5-1.html

wdOS论坛讨论区: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-2-1.html

wddns免费智能DNS系统 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-18-1.html

wdcdn?捍婕铀俟芾硐低?http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-4-1.html

免费智能DNS解析,多线路多省份智能DNS解析 免费CDN加速,全国CDN加速

lanmp一键安装包 by wdlinux

为安全起见,本页可删除或重命名