Υπηρεσίες

Το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, καθώς και στην εκτέλεση εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών, και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών και επιτόπου (in situ) δοκιμών εδαφομηχανικής/βραχομηχανικής.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 •  Γεωτεχνικές μελέτες – Θεμελιώσεις
 • Αντιστηρίξεις
 • Ειδικές υποθεμελιώσεις (underpinning)
 • Προστασία πρανών – προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Βελτιώσεις εδαφών (τσιμεντενέσεις)
 • Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – Τεχνικογεωλογικές Μελέτες
 • Σήραγγες
 • Μελέτες περιβαλλοντκών επιπτώσεων (αντιμετώπιση μόλυνσης υπεδάφους)
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Σύνταξη προδιαγραφών / τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων τεχνικών έργων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών
 • Εκτέλεση επί τόπου δοκιμών (in situ)Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφών και κατασκευαστικών υλικών (σκυροδέματος)
  • Πενετρομετρήσεις
  • Μετρήσεις Υδατοπερατότητας
  • Πρεσσιομετρήσεις
  • Διλατομετρήσεις
  • Δοκιμές συμπύκνωσης έδαφικών και αδρανών υλικών
 • Επίβλεψη γεωτεχνικών εργασιών πεδίου
 • Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 • Γεωτεχνικών Ερευνών
 • Κατασκευής Θεμελιώσεων – Αντιστηρίξεων
 • Ειδικών Γεωτεχνικών Έργων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ / ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Εγκατάσταση ειδικών οργάνων παρακολούθησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτωνΑποκλισιομετρήσεις
 • Τοποθέτηση και παρακολούθηση ρωγμόμετρων
 • Παρακολούθηση μετακινήσεων
 • Μέτρηση στάθμης υπόγειων υδάτων