Υπηρεσίες

Το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, καθώς και στην εκτέλεση εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών, και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών και επιτόπου (in situ) δοκιμών εδαφομηχανικής/βραχομηχανικής.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 •  Γεωτεχνικές μελέτες – Θεμελιώσεις
 • Αντιστηρίξεις
 • Ειδικές υποθεμελιώσεις (underpinning)
 • Προστασία πρανών – προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Βελτιώσεις εδαφών (τσιμεντενέσεις)
 • Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – Τεχνικογεωλογικές Μελέτες
 • Σήραγγες
 • Μελέτες περιβαλλοντκών επιπτώσεων (αντιμετώπιση μόλυνσης υπεδάφους)
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Σύνταξη προδιαγραφών / τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων τεχνικών έργων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών
 • Εκτέλεση επί τόπου δοκιμών (in situ)Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφών και κατασκευαστικών υλικών (σκυροδέματος)
  • Πενετρομετρήσεις
  • Μετρήσεις Υδατοπερατότητας
  • Πρεσσιομετρήσεις
  • Διλατομετρήσεις
  • Δοκιμές συμπύκνωσης έδαφικών και αδρανών υλικών
 • Επίβλεψη γεωτεχνικών εργασιών πεδίου
 • Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 • Γεωτεχνικών Ερευνών
 • Κατασκευής Θεμελιώσεων – Αντιστηρίξεων
 • Ειδικών Γεωτεχνικών Έργων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ / ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Εγκατάσταση ειδικών οργάνων παρακολούθησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτωνΑποκλισιομετρήσεις
 • Τοποθέτηση και παρακολούθηση ρωγμόμετρων
 • Παρακολούθηση μετακινήσεων
 • Μέτρηση στάθμης υπόγειων υδάτων
LANMP一键安装包,集lamp,lnmp,lnamp,wdcp,wdos,wddns,wdcdn,云主机linux服务器管理系统面板软件

恭喜,lamp 已安装成功!

LANMP一键安装包


LANMP一键安装包是一个基于CentOS/RadHat可以在vps/云主机/独立服务器上方便,快速安装的Shell脚本程序包

快速安装部署LANMP应用(Nginx、Apache、MySQL、PHP、phpMyAdmin)的WEB生产环境。

wdCP管理面板 http://shell.nnxuu.com:8080 默认用户密码:admin wdlinux.cn

查看服务器WEB环境:探针信息 phpinfo信息

wdOS官网: http://www.wdos.net

wdCP管理系统交流论坛 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-23-1.html

lanmp一键安装包: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-5-1.html

wdOS论坛讨论区: http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-2-1.html

wddns免费智能DNS系统 http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-18-1.html

wdcdn?捍婕铀俟芾硐低?http://www.wdlinux.cn/bbs/forum-4-1.html

免费智能DNS解析,多线路多省份智能DNS解析 免费CDN加速,全国CDN加速

lanmp一键安装包 by wdlinux

为安全起见,本页可删除或重命名