Υπηρεσίες

Το γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο ειδικοτήτων και αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς των γεωτεχνικών και γεωλογικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους κλάδους της γεωμηχανικής ανάλυσης και σχεδιασμού, μελετών και επίβλεψης, καθώς και στην εκτέλεση εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών, και την εκτέλεση εξειδικευμένων εργαστηριακών και επιτόπου (in situ) δοκιμών εδαφομηχανικής/βραχομηχανικής.

ΜΕΛΕΤΕΣ

 •  Γεωτεχνικές μελέτες – Θεμελιώσεις
 • Αντιστηρίξεις
 • Ειδικές υποθεμελιώσεις (underpinning)
 • Προστασία πρανών – προεντεταμένες αγκυρώσεις
 • Βελτιώσεις εδαφών (τσιμεντενέσεις)
 • Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές – Τεχνικογεωλογικές Μελέτες
 • Σήραγγες
 • Μελέτες περιβαλλοντκών επιπτώσεων (αντιμετώπιση μόλυνσης υπεδάφους)
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Σύνταξη προδιαγραφών / τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων τεχνικών έργων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 • Οργάνωση, εκτέλεση και επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών
 • Εκτέλεση επί τόπου δοκιμών (in situ)Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφών και κατασκευαστικών υλικών (σκυροδέματος)
  • Πενετρομετρήσεις
  • Μετρήσεις Υδατοπερατότητας
  • Πρεσσιομετρήσεις
  • Διλατομετρήσεις
  • Δοκιμές συμπύκνωσης έδαφικών και αδρανών υλικών
 • Επίβλεψη γεωτεχνικών εργασιών πεδίου
 • Αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

 • Γεωτεχνικών Ερευνών
 • Κατασκευής Θεμελιώσεων – Αντιστηρίξεων
 • Ειδικών Γεωτεχνικών Έργων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ / ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Εγκατάσταση ειδικών οργάνων παρακολούθησης και αξιολόγηση αποτελεσμάτωνΑποκλισιομετρήσεις
 • Τοποθέτηση και παρακολούθηση ρωγμόμετρων
 • Παρακολούθηση μετακινήσεων
 • Μέτρηση στάθμης υπόγειων υδάτων
nnxuu.com is for sale | HugeDomains
nnxuu.com Buy now:$2,195 ▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $91.46/mo. for 24 months See details
 • 30-day money back guarantee
 • Take immediate ownership
 • Safe and secure shopping

nnxuu.com

This domain is for sale: $2,195

Buy now for $2,195 or pay $91.46 per month for 24 months

▸ Buy now
or

This domain is for sale: $2,195

▸ Buy now or ▸ Start payment plan Only $91.46/mo. for 24 month See details
Questions? Talk to a domain expert: 1‑303‑893‑0552
 • Enjoy zero percent financing
 • Quick delivery of the domain
 • Safe and secure shopping

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name

T
M
R
M
W
See more testimonials

30-day money back guarantee

HugeDomains provides a 100% satisfaction guarantee on every domain name that we sell through our website. If you buy a domain and are unhappy with it, we will accept the return within 30 days and issue a full refund – no questions asked.

Quick delivery of the domain

In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Safe and secure shopping

Your online safety and security is our top priority. We understand the importance of protecting your personal information.


We protect your information through SSL encryption technology, providing the safest, most secure shopping experience possible. Additionally, you may checkout with PayPal or Escrow.com.

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Your Web address means everything – watch our video see why

Your Web address means everything
watch our video see why

Other domains you might like

See more domains
Aim6.com$1,495
AimOm.com$3,895
Aim99.com$2,595
nnxuu.com ▸ Buy now ▸ Start Payment Plan